โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10
January 10, 2018
ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ
January 11, 2018

อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

thailand7

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา ๔.๐” ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี ๒๕๖๐ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา ๔.๐” โดยมีวิทยากรร่วม อาทิ ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปีมก. บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไป วิทยาเขตกําแพงแสน ห้องเธียร์เตอร์อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ห้องเธียร์เตอร์หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปีและ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

Recent post