อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10
January 10, 2018
ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ
January 11, 2018

อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”

thailand7

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา ๔.๐” ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี ๒๕๖๐ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา ๔.๐” โดยมีวิทยากรร่วม อาทิ ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปีมก. บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไป วิทยาเขตกําแพงแสน ห้องเธียร์เตอร์อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ห้องเธียร์เตอร์หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปีและ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

Recent post