งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
January 10, 2018
อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
January 10, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10

person1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 10 ปีงบประมาน พ.ศ.2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และผลักดัน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University) และมุ่งการทำประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

Recent post