รายการ Mahidol Channel สำหรับประชาสัมพันธ์ส่วนงาน

คณะ

dt
คณะทันตแพทยศาสตร์ (DT)
eg
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG)
en
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN)
grad-small
บัณฑิตวิทยาลัย (GRAD)
ict2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
la
คณะศิลปศาสตร์ (LA)
mt
คณะเทคนิคการแพทย์ (MT)
ra
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (MED)
si
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI)
ns
คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)
py
คณะเภสัชศาสตร์ (PY)
pt2
คณะกายภาพบำบัด (PT)
ph
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)
sc
คณะวิทยาศาสตร์ (SC)
sh
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH)
tm
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM)
vs
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS)

สถาบัน

aihd
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD)
il
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (IL)
mb
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (MB)
nu
สถาบันโภชนาการ (IN)
ipsr
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR)
cf
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CF)
lc
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (LC)
ihrp
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP)

วิทยาลัย / ศูนย์

cmmu
วิทยาลัยการจัดการ (CMMU)
music
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MS)
cr
วิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS)
ss
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (SS)
muic
วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)
rs
วิทยาลัยราชสุดา (RS)
ac
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (NLAC)
ce
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (CE)
gj
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ)
medical-center
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ (Medical Center)

วิทยาเขต

am
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (AM)
ka
วิทยาเขตกาญจนบุรี (KA)
na
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (NA)