คณะวิศวกรรมศาสตร์
November 20, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์
November 20, 2019

คณะศิลปศาสตร์

1. รายการ MU Link
      1.1 ตอน  คณะศิลปศาสตร์

2. รายการ คลิป MU
      2.1 ตอน รู้ทันสื่อ : เช็กก่อนเชื่อ
      2.2 ตอน รู้ทันสื่อ : คิดก่อนแชร์

3. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      3.1 ตอน ท่องเที่ยวยั่งยืน ชุมชนมีสุข

4. รายการ Nous Space
      4.1 ตอน  Present งานภาษาอังกฤษอย่างไร ให้โดนใจผู้ฟัง
      4.2 ตอน  เทคนิค…สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

5. รายการ เรียนมหิดลเป็นยังไง
      5.1 ตอน  เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลเป็นยังไง 
      5.2 ตอน  เรียนคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A

6. รายการฉายแวว
      6.1 ตอน  เซ็กส์ สอด ส่อง พื้นที่แลกเปลี่ยนเรื่องเพศระหว่างเพื่อน

7. รายการ DeScience
      7.1 ตอน เวลาในกรอบศิลป์  (ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต นักวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ)