ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
November 20, 2019
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
November 22, 2019

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

1.  รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      1.1 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1/1
      1.1 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1/2
      1.1 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 1/3

      1.2 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2/1
      1.2 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2/2
      1.2 ตอน จิตตปัญญาศึกษา : ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์ ตอน 2/3

      1.3 ตอน จิตตปัญญาศึกษา….พลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม ตอน 1
      1.4 ตอน จิตตปัญญาศึกษา….พลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม ตอน 2
      1.5 ตอน จิตตปัญญาศึกษา….พลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม ตอน 3

2. รายการ คลิป MU
      2.1 ตอน  ความเชื่อ ศรัทธา หรือตามกระแส

3. รายการ Re-Mind (Podcast)
      3.1 ตอน วิธีลดความเครียดด้วยภูมิคุ้มใจ

4. รายการ Mahidol Flagship
      4.1 ตอน สำรวจจิตใจกับธรรมชาติ การสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ : จิตตปัญญาศึกษา