สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
November 25, 2019
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
November 25, 2019

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

1. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
      1.1 ตอน ศาสตร์โภชนาการ…สุขภาพดีสู่ชุมชน

2. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1         1/3
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1          2/3
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1          3/3

      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          1/3
      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          2/3
      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          3/3

      2.3 ตอน เวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
      2.4 ตอน การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง   

3. รายการ MU Link
      3.1 ตอน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว @มหิดล