โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
November 20, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์
November 20, 2019

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

1. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 1/3
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 2/3
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 3/3

      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 1/3
      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 2/3
      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 3/3

      1.3 ตอน People to People…สานเสวนาเยาวชนสันติวิธี ไทย – เมียนมาร์ ตอน 1
      1.4 ตอน People to People…สานเสวนาเยาวชนสันติวิธี ไทย – เมียนมาร์ ตอน 2

2. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      2.1  ตอน มหิดลสร้างสันติ
      2.2 ตอน เพื่อนรักต่างศาสนา

3. รายการ Research Impact (Eng.)
      3.1 ตอน Learning process to prevent children of migrant workers from human trafficking

4. รายการ Mahidol Flagship
      4.1 ตอน สันติวิธีถักทอสันติภาพ