คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
November 20, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์
November 20, 2019

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

1. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 1/3
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 2/3
      1.1 ตอน การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง  ตอน 3/3

      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 1/3
      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 2/3
      1.2 ตอน  ตลาดนัดการเมืองสร้างสรรค์  ตอน 3/3

      1.3 ตอน People to People…สานเสวนาเยาวชนสันติวิธี ไทย – เมียนมาร์ ตอน 1
      1.4 ตอน People to People…สานเสวนาเยาวชนสันติวิธี ไทย – เมียนมาร์ ตอน 2

2. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      2.1  ตอน มหิดลสร้างสันติ

3. รายการ Research Impact (Eng.)
      3.1 ตอน Learning process to prevent children of migrant workers from human trafficking