โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ปาฐกถาพิเศษกระทรวงอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
January 15, 2018
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
January 15, 2018

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

safety6

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” โดยคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยประจำส่วนงานให้แก่ผู้แทนทั้ง 39 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์ให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ และต้องการลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงแรก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การดำเนินงานด้านความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์” และรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ประธานเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้แก่ผู้แทนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ร่วมงาน

Recent post