การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3
January 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนา C2C For OBE

c2c1

3 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ Commit to Change to Outcomes – based Education (C2C For OBE) ซึ่งกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติงานโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (หลังการพัฒนาหลักสูตร) และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ Outcomes – based Education Curriculum ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สร้างความเข้าใจและความพร้อมในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE

Recent post