มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนา C2C For OBE
January 15, 2018
ม.มหิดล จัดโครงการ Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล
January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

eeci2

5 เมษายน 2560 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง – พัทยา) จังหวัดระยอง ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) ระหว่างสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและยกระดับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำระดับอาเซียน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ARIPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ, BIOPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (Life Science and Biotechnology) และ SPACE KRENOVAPOLIS (Space Krenovation Park): ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โดยสรุปเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมเดิม สร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและภาครัฐ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ อันจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Recent post