โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
January 15, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

law5

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆ อดีตประธานกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อดีตประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ที่มาบรรยายเรื่อง กฎหมายที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย เสริมสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ เข้ารับฟังการบรรยายในในโครงการนี้

Recent post