สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2560
January 15, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3
January 15, 2018

การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560

gj01

วันที่ 5 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน

ภายในงาน มีปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 5 เรื่อง “การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ จากนั้นเป็นเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “Thailand 4.0: นวัตกรรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ นางวราภรณ์ ชนะสุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จ.กาญจนบุรี และคุณจงดี เศรษฐอำนวย ผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา

กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0” โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา การบรรยายเรื่อง “บริหารสมอง ชะลอความจำเสื่อม” โดย อาจารย์สุทิศา ปิติญาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การบรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ” โดย นายแพทย์อภิรัติ พูลสวัสดิ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก การบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม” โดย แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ การบรรยายเรื่อง“การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ” โดยแพทย์หญิงวารี พูลสวัสดิ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปิดท้ายด้วย การเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 500 คน ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Recent post