สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
January 15, 2018
Science Cafe “The 49th International Chemistry Olympiad in Thailand ; Chemistry Talk series” ตอน Back to the IChO
January 15, 2018

มหาวิทยาลัยทวาย สหภาพเมียนมาร์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี

dhawai05

เมื่อวันที่18 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Prof. Dr. Ba Han อธิการบดีมหาวิทยาลัยทวาย ซึ่งเดินทางมาเข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทวาย กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วย ได้แก่ Prof. Dr. Tin Tin Hla , Head of Law Department , Prof. Dr. Myo Myo Myat, Head of Chemistry Department และ Prof. Dr. Kyu Kyu Myint, Head of Myanmar Language ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภายหลังการเจรจาเสร็จสิ้น นักศึกษา MU Gide จากวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทวายเยี่ยมชมวิทยาเขต Lab พิพิธภัณฑ์ธรณี พิพิธภัณฑ์พืช และชมแปลงสาธิตการเกษตร ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในช่วงเทศกาลสงกรานต์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบสำนักสหวิทยาการใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากพื้นที่ทวายเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต

Recent post