การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 5
January 15, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดนิทรรศการความรู้ด้านการแพทย์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อผู้พิการ
January 15, 2018

การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

grad1

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560” เพื่อรับฟังความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการพัฒนาในด้านการศึกษา ด้านทักษะทางสังคม ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมถึงนโยบายด้านสวัสดิการและแหล่งทุนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post