การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2560
January 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนา C2C For OBE
January 15, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3

osm1

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ OSM in Action: Sharing & Follow up ครั้งที่ 3 และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมวิทยากร ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้เน้นย้ำให้บุคลากรนำเอาค่านิยมองค์กร(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้ในการทำงาน โดยตัวที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน คือ ตัว Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม และ Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง ซึ่งอยากให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยระดับโลก” (world class university) ต่อไป

Recent post