ม.มหิดล จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560”
November 10, 2017
บรรยายโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP#16)
November 10, 2017

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 หัวข้อ “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

QC13

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน Thailand 4.0 และศิริราชสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง” ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560 เรื่อง “Value-Based Management Leading Siriraj to High Performance Organization : การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหกรรรมคุณภาพ (Quality Fair) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความมีส่วนร่วมของการทำงานเป็นทีม ทั้งภายในหน่วยงานและข้ามสายงานให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนศิริราชสู่ความเป็นเลิศ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงาน Mahidol Quality Fair 2017 ภายใต้หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” ซึ่งเน้นการจัดการความรู้กับการพัฒนาคุณภาพงาน และเพิ่มรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดในปีนี้ คือการมอบรางวัล Innovative Teaching Award ที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา คือ Team Good Practice Award แก่ผลงานที่นำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและการประเมินผล ที่ออกแบบใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นจากของเดิม อันจะนำมาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่ดีขึ้น โดยงานจะจัดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.qd.mahidol.ac.th  

Recent post