พิธีเปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
November 16, 2017
รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award ) ประจำปี 2560
November 21, 2017

U.S. News & World Report จัดอันดับ “Best Global Universities Rankings 2018” ม.มหิดล ติดอันดับที่ 509 ของโลก และมีอันดับดีที่สุดในประเทศไทย

Rank-US

เว็บไซต์ www.usnews.com ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1,000 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ประจำปี 2561“Best Global Universities Rankings 2018” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 509 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย

(อันดับที่ 76 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology)

อันดับที่ 87 ในสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology)

อันดับที่ 138 ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

อันดับที่ 203 ในสาขาวิชาการแพทย์ (Clinical Medicine)

อันดับที่ 323 ในสาขาชีววิทยาและชีวเคมี (Biology and Biochemistry)

และอันดับที่ 328 ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (Social Sciences and Public Health)

ซึ่งสะท้อนในเห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพและพร้อมสู่การทำงานในระดับนานาชาติได้

Recent post