มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร
December 7, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย
December 7, 2017

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์”

rice5

24 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว” ในแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ของโครงการ “ข้าวไทย วิถีไทย ด้วยปุ๋ยทีพีไอชีวะอินทรีย์” ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบศตวรรษที่ 21 เรียนจากของจริง-ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคี ความผูกพันให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชนเกษตรกร สหกรณ์บ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีพีไอชีวะอินทรีย์ ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงผู้อำนวยการ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ที่เข้ามาเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” วิถีชีวิตพอเพียงร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติในหลักสูตร M.Eng.(Integrated Chemical Engineering) ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย จากกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Recent post