งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี
November 16, 2017
U.S. News & World Report จัดอันดับ “Best Global Universities Rankings 2018” ม.มหิดล ติดอันดับที่ 509 ของโลก และมีอันดับดีที่สุดในประเทศไทย
November 16, 2017

พิธีเปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pic1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (Innovation for Deference Technology Contest 2017: IDT2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และพันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว นายกสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 ครั้งที่ 2 (Innovation for Deference Technology Contest 2017: IDT2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา และนักวิจัย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อให้บัณฑิตสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลงานนวัตกรรม สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Recent post