มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก University of York ประเทศอังกฤษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย
December 25, 2017
Mahidol University International College (MUIC) Study Abroad Fair 2017
December 25, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก University of York ประเทศอังกฤษ

uy5

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Prof. Anthony J. Culyer ผู้ก่อตั้ง Centre for Health Economics จาก University of York ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา