มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย
December 7, 2017
พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #16)
December 7, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

qc07

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองพัฒนาคุณภาพ ซึ่งปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ “Maximizing Value – Minimizing Waste” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เข้าร่วมงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยในงานมีการมอบรางวัล Team Good Practice Award ให้แก่ 3 ส่วนงานที่มีการสร้างสรรค์ผลงานแบบทีมเวิร์คดีเยี่ยม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีการมอบรางวัล Innovative Teaching Award แก่ผลงานที่นำเสนอกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและการประเมินผล ที่ออกแบบใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้นจากของเดิม อันจะนำมาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ที่ดีขึ้น ซึ่งมอบแก่ 2 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ วิทยาลัยราชสุดา ติดตามประกาศผลรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ได้จาก http://www.qd.mahidol.ac.th 

Recent post