ประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3
December 7, 2017
ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ของขวัญจากดิน”
December 7, 2017

มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้…สู่สังคม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindful Leader”

wake01

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 2 “ตื่นรู้…สู่สังคม” และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindful Leader” ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการเสวนา “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการตื่นรู้” (Mindful University) โดย ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมเสวนา นอกจากนี้มีการสวนาของผู้ทรงวุฒิและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อต่างๆ อาทิ ตื่นรู้สู่ชีวิตที่ดีกว่า (Mindful Living), มหิดลตื่นรู้สู่สังคม (Mindful Society) และตื่นรู้จากภายใน (Mindful People) งานมหิดลเพื่อการตื่นรู้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ทรงวุฒิและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ซึ่งได้นำแนวคิดด้านจิตตปัญญาศึกษา ความสุขมวลรวม และสุขภาวะทางปัญญา ไปประยุกต์ใช้การทำงานและการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพภายในของตนและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อันเป็นรากฐานสำคัญของการบ่มเพาะสุขภาวะทางปัญญาและหยั่งรากความสุขอย่างยั่งยืน

Recent post