คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
December 7, 2017
มหิดลเพื่อการตื่นรู้ “ตื่นรู้…สู่สังคม” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Mindful Leader”
December 7, 2017

ประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3

old02

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ผู้สูงอายุไทย : สถานการณ์การเตรียมความพร้อม และนโยบายที่จะรองรับ” งานประชุมฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน ได้จัดงานประชุมวิชาการ สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “มาเตรียมความพร้อมกันเถอะ” เพื่อเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ (ด้านสุขภาพ) กลุ่มข้าราชการสาธารณสุข ข้าราชการครู ทหาร และข้าราชการกลุ่มอื่น ๆ

นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของข้าราชการครู และเสนอแนะเชิงนโยบาย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศตวรรษิกชน , ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ประธานสังคมศาสตร์ในสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ติดตามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.na.mahidol.ac.th/agingconference2017/ 

Recent post