ม.มหิดล โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าวภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ของขวัญจากดิน”
December 7, 2017
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาวนครปฐม”
December 7, 2017

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))

icie4

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017))

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017)) จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาของในประเทศ ต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือทางงานวิจัยต่อไป

Recent post