มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
April 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลมอบหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดนครปฐม
April 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

S__12632078

วันที่ 24 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) สภ. พุทธมณฑล และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้รับบริจาคจากโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดสาลวัน

โครงการ “ปันปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน จัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน และไร้อาชีพบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในช่วงวิกฤต COVID-19

Recent post