คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ VIRTUAL FORUM หัวข้อ “เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย LIVING WITH COVID-19”
April 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
April 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัด

medical13

เมื่อวันที่  24 และ  27 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล  นำโดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์  สุภัทรพันธุ์  รักษาการแทนรองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองศาสตราจารย์ ภญ.จุฑามณี  สุทธิสีสังข์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ส่งมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ให้บริการและดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤตโควิด-19  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  1.  โรงพยาบาลศิริราช โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย  จำนวน 200,000 ชิ้น  ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  จำนวน 200 ชุด  และ Face Shield จำนวน 250 ชิ้น พร้อมเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
  2. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย  จำนวน 20,000 ชิ้น  ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  จำนวน 100 ชุด  และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลลอน (ขนาดแกลลอนละ 18 ลิตร)
  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากากอนามัย  จำนวน 200,000 ชิ้น  ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  จำนวน 200 ชุด  และ Face Shield จำนวน 250 ชิ้น พร้อมเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
  4. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับมอบหน้ากากอนามัย  จำนวน 40,000 ชิ้น และ เงินจำนวน 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้จัดซื้อุอปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์  ผ่านกองทุน “สวมเกราะให้นักรบเสื้อกาวน์” ทางมหิดลแชนแนล นอกจากนี้ ยังได้รับการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์กรและภาคเอกชนต่างๆ  ได้แก่  คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด  และ บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์  (ไทยแลนด์) จำกัด  เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ นำไปใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

Recent post