คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาธิบดีกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ำลายและการใช้เทคโนโลยี LAMP PCR”
April 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัด
April 27, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมเสวนาออนไลน์ VIRTUAL FORUM หัวข้อ “เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย LIVING WITH COVID-19”

covid2

วันที่ 25 เมษายน 2563 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดการเสวนาออนไลน์ VIRTUAL FORUM หัวข้อ “เปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย LIVING WITH COVID-19” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุขที่มีส่วนเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา การควบคุมเฝ้าระวังในการเปิดเมืองอย่างไรให้ปลอดภัย การขับเคลื่อนชุมชนด้วยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) การสื่อสารกับประชาชนที่ง่าย เข้าใจตรงกัน มีส่วนในการตัดสินใจและจัดการชีวิตให้ปลอดภัย การแนะนำให้ระดับบุคคล ประชาชนรู้เท่าทันการเสพข่าวสารอย่างมีสติ เข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและบริการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การสื่อสารที่ภาครัฐต้องมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับชุมชน เพราะกลไกระดับชุมชนเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพต่างๆ ซึ่งระบบสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ การจัดระบบในห้องน้ำ การดูแลร่วมกัน การเรียนรู้ การพัฒนาทุนมนุษย์ การใช้วัฒนธรรมของคนในพื้นที่เครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่วางไว้

Recent post