คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ร่วมกับ​โรงพยาบาลนครปฐม​ ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนครปฐม
April 28, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลอื่นๆ
April 30, 2020

โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 4 (MU Safety day: Safety Forward)

367659

วันที่ 28 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม Live สด ใน “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 4 โดยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “Safety We CARES” เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และเพื่อผลักดันการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกส่วนงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ที่รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานตั้งแต่ปี 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี จนถึงปี 2563 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุ ก้าวไปสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)”

โดยภายในงาน ได้ประกาศผลการมอบรางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ให้กับ 6 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี 1 ห้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 4 ห้อง นอกจากนี้ยังมีรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 2562 โดยมีส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันโภชนาการ และวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่วนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีแรก ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ลิงค์ FB Live : https://www.facebook.com/COSHEMMU/videos/739349986807431/UzpfSTEwMzc3NDIzMjU6MTAyMTkwODgyNjcyMTEwNjg/?notif_id=1588054232912508&notif_t=feedback_reaction_generic

Recent post