เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม ’ค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน’ ครั้งที่ 4

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560
January 10, 2018
Mahidol EcoLab คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เสริมทัพ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. รับทุนนักวิจัยแกนนำ ปี 2559 จาก กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. วิจัย “เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและพลังงาน”
January 10, 2018

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรม ’ค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน’ ครั้งที่ 4

csr4

กิจกรรมค่ายมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 300 คน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ขาดโอกาสเข้าถึงสุขภาพที่ดี และการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี และ 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความร่วมมือ ความเข้าใจ และความเหมาะสมในการทำงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีและมีประชาชนรวมกว่า 400 รายเข้ารับการบริการด้านสุขภาพของโครงการ ซึ่งได้แก่ การตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษาทางทันตกรรม การบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการนำเสนอข้อมูลสุขภาพโดยอาศัยสื่อทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ผู้ดำเนินโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผวจ.สุพรรณบุรี นายกอบต.บ่อสุพรรณ ผอ.รพสต.บ่อสุพรรณ คณะอสม.และอปภร.ตำบลบ่อสุพรรณ และบริษัทแลคตาซอย จำกัด

Recent post