เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ
January 10, 2018
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
January 10, 2018

เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ

7

31 มกราคม 2560 ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ Salaya Educational Ecology ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 มาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา รวมถึงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติฯ

Recent post