แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ

ศิริราชประกาศผลสำเร็จรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก
January 10, 2018
เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ
January 10, 2018

แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ

sinior7

วันที่ 27 มกราคม 2560 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex)นำร่องในที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุมกรมธนารักษ์ ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกรมธนารักษ์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามความร่วมมือ “ศูนย์ ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ

โดยในปีงบประมาณ 2560 กรมธนารักษ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ มีความตกลงร่วมกัน ที่จะดำเนินโครงการฯ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) และ สป.646 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 72-1-97 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 49.48 ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นโครงการนำร่อง ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีจะดำเนินการก่อสร้างโครงการ“ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์กำหนด ซึ่งใน Masterplan จะแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน คือ 1. Hospice Zone เนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ 2. Senior Housing Zone เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และ 3. Nursing Home Zone เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ จากกรมธนารักษ์ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ การจัดสร้าง “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) นำร่องในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และจังหวัดสมุทรปราการจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญ และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้

Recent post