คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

ครบรอบ 9 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 วันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
January 10, 2018
พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ศาลายา และโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 1
January 10, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดัชมิลล์ และ เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

moa8

วันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และ Mr.Henrik Haugaard : Managing Director Tetra Pak(Thailand) Ltd. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม” (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และ Mr.Henrik Haugaard : Managing Director Tetra Pak(Thailand) Ltd. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และอาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post