เยี่ยมชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยาสวนสิรีรุกขชาติ
January 10, 2018

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

saving6

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของปี 2559 และรับรองมติกรรมการ สอ.มม. ที่จะเฉลี่ยเงินปันผลให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.25 เฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 22 โดยมีสมาชิก สอ.มม. เข้าร่วมการประชุมกว่า 700 คน นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดสด Video Conference ไปยังสมาชิก สอ.มม. ให้ได้ติดตามชมพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ณ ห้องอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อีกด้วย โดยหลังจากการประชุมได้มีการมอบข้าวสารหอมมะลิ 100% ให้เป็นของที่ระลึกแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งที่ศิริราช รามา และศาลายา คนละ 1 กิโลกรัม โดยเฉพาะที่ศิริราชมีการจับสลากรางวัลสร้อยทองคำหนึ่งสลึง ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีจำนวน 4 รางวัล โดยในปี 2561 ได้มีการวางแผนจะจัดประชุมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post