Mahidol stays at the top as Thailand’s greenest university in UI GreenMetric rankings

University of Oslo Rector Ole Petter Ottersen visits Mahidol
January 10, 2018
MUIC Orientation for Exchange and Visiting Students
January 10, 2018

Mahidol stays at the top as Thailand’s greenest university in UI GreenMetric rankings

Greenmetric Data

วันที่ 5 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิ้น 516 แห่งทั่วโลก ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้อันดับที่ 70 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 จาก 22 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2016 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ 70 ของโลก และถือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 516 แห่งทั่วโลก โดยได้คะแนนรวมที่ 5,992 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ดังนี้

1.การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. การจัดการพลังงงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การจัดการของเสีย

4. การจัดการน้ำ

5. การสัญจร

6. การศึกษา

โดย “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว” ของโลกประจำปี 2016 จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California Davis) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 8,398 คะแนน

Recent post