บรรยายโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP#16)
November 10, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”
November 16, 2017

Quality Forum 2017: Best Practice Sharing on Customer Engagement

ict5

10 พฤศจิกายน 2560 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการ “Quality Forum 2017 …EdPEx” ทั้งนี้โดยมี รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในงานมีการเสวนา “Best Practice Sharing : Customer Engagement” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการผลงานที่นำเสนอจาก 10 หน่วยงาน และต่อท้ายด้วยการบรรยายพิเศษ “Process Management” โดย อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวปิดงาน ณ ห้อง grand auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post