มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
December 28, 2017
พิธีทำบุญตักบาตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
January 10, 2018

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

moph15

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้พร ขอให้สมัครสมานสามัคคี และเป็นพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric 2017) เป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป

Recent post