พิธีมอบทุน MOECO’s Scholarship Ceremony แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
December 22, 2017
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560
December 22, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Shanghai Jiao Tong University

one01

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและลงนามความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Prof. HUANG Zhen, Vice President, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ได้มีการหารือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ Shanghai Jiao Tong University ในการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือด้าน Student Exchange ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม OSM1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post