โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”
December 22, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือ One Belt One Road Science and Innovation Network กับ Shanghai Jiao Tong University
December 22, 2017

พิธีมอบทุน MOECO’s Scholarship Ceremony แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี

scholaship8

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ Mr. Minoru Fukuda Managing Executive Officer, General Manager of MOECO BKK Office และผู้แทนจากบริษัท Mitsui Oil Exploration Co. Ltd. (MOECO) ในพิธีการมอบทุนการศึกษา MOECO’s Scholarship Ceremony โดยในปีนี้มีนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางสาวกมลแก้ว ระเริงทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2. นางสาววราลี รัตนโอภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

3. นายธนัท อุ่นพงศ์ภูวนารถ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

4. นายฐานวัฒน์ มุสิกรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

5. นายกิตติธัช จิตต์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

6. นางสาวพิกุลกาญจน์ ขวัญชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Recent post