พิธีลงนามในข้อตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยโอซาก้าและพิธีเปิด Mahidol University – Osaka University Joint Campus
December 22, 2017
พิธีมอบทุน MOECO’s Scholarship Ceremony แก่นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
December 22, 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย”

law1

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย,กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,อำนาจของผู้บริหารตามกฎหมายต่างๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาทักษะทางด้านกฎหมาย เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิด และแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้เกิดให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้กฎหมายภายในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

Recent post