มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการวิจัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
December 20, 2017
พิธีเปิดการการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017
December 20, 2017

มหาวิทยาลัยมหิดลแถลงผลการวิจัย และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

????????????????????????????????????

infor5

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิตัลประเทศไทย (เพิ่มเติม) ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สำนักกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โดยความร่วมมือในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้เป็นการขยายผลโครงการเพื่อบูรณาการความร่วมมืออีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม รวมเป็น 6 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ บูรณาการข้อมูล สารสนเทศของระบบคลังยา พร้อมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ยกระดับการบริการสาธารณสุขของประเทศ

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทีมผู้วิจัยจากศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นผลงานวิจัยชิ้นแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการพัฒนาโจทย์การวิจัยและวางแผนผลการวิจัยต่างๆ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.การสร้างโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์สารสนเทศของระบบ

2.การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเพื่อให้พร้อมรองรับข้อมูล

3.การบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จึงเกิดเป็น “โปรแกรมพัฒนาบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล” MMIS (Material Management Information System) เพื่อในการบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งทีมผู้วิจัยคาดว่าภายใน 3 ปี จะสามารถตอบโจทย์ทั้งระบบได้ รหัสนี้คือยาอะไร มียาอยู่ที่ไหนบ้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับและมีข้อมูลรายละเอียดใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้

Recent post