พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
December 28, 2017
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
January 10, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

rama1

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” และป้ายชื่อ “โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและการดำเนินงานของห้องรังสีวินิจฉัย ห้องตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI) ห้องธาราบำบัด ห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน นิทรรศการและ วีดิทัศน์ความเป็นมาของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในโอกาสนี้ ยังทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE เป็นนามของสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อันได้รับพระมหากรุณาพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่นกันกับนาม “โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” และ “ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเช่นเดียวกัน

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อาคารโรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง ความสูง 7 ชั้น ประกอบด้วย ส่วนบริการผู้ป่วยนอก เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม คลินิกตรวจสุขภาพ ส่วนหอผู้ป่วยในประกอบด้วย หอผู้ป่วยเตียงเดี่ยว-เตียงคู่ หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยบาดแผลไฟไหม้ หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหอผู้ป่วยวิกฤติ และส่วนสำนักงานและส่วนการศึกษาประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ห้องเรียน ห้องทำงานอาจารย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ หากผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ จะทำการส่งต่อการรักษามายังโรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่บางพลี และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเป็นจังหวัดแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีพื้นที่เชื่อมโยง 7 จังหวัด และเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรม 8,000 แห่ง

Recent post