พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการร่วมวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุ่นยนต์ทางทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับผู้ทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”
November 16, 2017
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี
November 16, 2017

พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

hdp5

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017) พร้อมทั้ง มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้น 61 คน ณ ห้องมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคต

Recent post