กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)
December 28, 2017
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
December 28, 2017

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

student03

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ในกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” โดยมีผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,453 คน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมให้การต้อนรับ อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสรับฟังเสียงของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย

Recent post