ผู้บริหาร ม.มหิดล และ ผอ.รพ.รามาธิบดี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
February 9, 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13
February 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม”8th Asian University forum : AUF”

Recent post