สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ( Retreat 2562)
February 8, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม”8th Asian University forum : AUF”
February 10, 2019

ผู้บริหาร ม.มหิดล และ ผอ.รพ.รามาธิบดี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์

Recent post