ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT Academic Network)” ระหว่างเนคเทค และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
September 26, 2018
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology
September 26, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา

Recent post