ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT Academic Network)” ระหว่างเนคเทค และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT Academic Network)” ระหว่างเนคเทค และสถาบันการศึกษาชั้นนำ
September 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา
September 26, 2018

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT Academic Network)” ระหว่างเนคเทค และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

Recent post