ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
December 28, 2017
โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2
December 28, 2017

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

student07

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อรับสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการบันทึกประวัติของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี การเปิดสิทธิการรักษาพยาบาล และการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในโอกาสนี้ นักศึกษาใหม่จะได้รับการ์ดแสดงความยินดีแด่ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในนามศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีที่บุตรหลานของท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขอต้อนรับบุตรหลานของท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยความยินดี มหาวิทยาลัยมหิดลจะเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศสืบไป”

Recent post