คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”
February 6, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”
February 6, 2019

2 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้เป็นตัวแทน Microsoft Student Partner (MSP)

Recent post