ม.มหิดล-สสว. ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของประเทศไทย
November 26, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2561
November 27, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน “MUSIQUE” เพื่อการรับรองคุณภาพในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาดนตรี ของวิทยาลัยฯ MUSIQUE

Recent post